Tüzük

ADANA YELKEN İHTİSAS VE SU SPORLARI KULÜBÜ  DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 
 
 
         BÖLÜM 1
 
KURULUŞ HÜKÜMLERİ
 
         Derneğin Adı ve Merkezi
 
         Madde 1- Derneğin Adı: “ADANA YELKEN İHTİSAS VE SU SPORLARI KULÜBÜ  DERNEĞİ” dir.
 
Kısaca A.Y.İ.S.S.K. ve-veya ADANA YELKEN olarak da anılacaktır
 
         Derneğin merkezi: Adnan Menderes Bulvarı, Karslı Mahallesi, No.10 Çukurova / ADANA’DIR.  Şubesi açılmayacaktır.
 
         Derneğin Forsu
 
         Madde 2- Derneğin Forsu: Beyaz zemin üzerinde yazılar siyah; lacivert eşkenar dörtgen çerçeve içersinde, mavi, lacivert ve turuncu renkler ile şekillendirilmiş yelkenli tasviri.
 
         Derneğin amblemi yönetim kurulu izni olmadan üyeler dışında kimselere dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz
 
         Derneğin Kurucu Üyeleri
 
         Madde 3- AYISSK 1999 yılında kurulmuştur. İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil etmiş ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütmüş olan kurucu üyeler aşağıda belirtilmiştir.  
 
         Kurucu Üyeler
 
Cengiz Çorat                              
 
Mehmet Behiç Pakyürek
 
Hüseyin Ergene
 
Hamit Levent Arpaç
 
Selçuk Tansalar
 
Ege Kumcu
 
Io Sultan Hancıoğlu
 
Celal Demirağ
 
         Bayram Yurdacan
 
 
 
.        Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
 
         Madde 4-Dernek, sosyal sorumluluk duygusu içerisinde 7 den 70 e her yaştan, yelken sporunun özendirilmesini, yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, insanımıza su kültürünü ve su sporlarını sevdirmek, öğretmek, yarışmalar düzenlemek ve yarışmalara takım olarak katılmak, İnsan ilişkilerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, sosyal ve kültürel hizmetler vermek, üyeleri arasında maddi, manevi dayanışma sağlamak, ve bu konuda çalışmalar  yapan  kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.
 
        
 
         Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
 
1-Başta Yelkenciliğin geliştirilmesi olmak üzere, Su Kayağı, Kürek, Rüzgar Sörfü, Uçurtma Sörfü, Kano, Off Shore yarışları gibi su sporlarında yarışlar ve kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek;
 
2- Üyelere ait yelkenli tekne, motorlu tekne, rüzgar sörfü, kürek vb. deniz araçlarının suda ve karada muhafazası, onların bakım ve onarımlarının yapılabileceği tesisleri kurmak;
 
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 
4-Yelken faaliyetinin gerçekleştirilmesi için  tahsis, satın alma veya kiralama usullerinden biri ile tekne sahibi olmak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek;
 
      5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek; Sponsorluk anlaşmaları yapmak;
 
6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek;
 
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek;
 
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak;
 
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek;
 
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu  federasyonlara katılmak; gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak;
 
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak;
 
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek;
 
13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak;
 
14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak;
 
15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak;
 
Derneğin Faaliyet Alanı
 
Dernek, sosyal, kültürel ve sportif alanda faaliyet gösterir.
 
         BÖLÜM  2
 
ÜYELİK HÜKÜMLERİ
 
   Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
 
   Madde 5- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal ve misafir üyelikler için bu koşul aranmaz.
 
Asıl Üye
 
Derneğin asıl üyeleri, dernek üyelerinden biri tarafından önerilmeleri üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
 
Dernek başkanlığına iletilecek üyelik başvurusu ve üyelik giriş ve yıllık aidat ödeme taahhütleri, dernek yönetim kurulunca incelenerek 10(on) günlük süre için askıya çıkarılır, en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç bir yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye 30 (otuz) gün içersinde ödeme yükümlülüğünü yerine getirirse  “üye kayıt defterine” kaydedilir.
 
Dernek Asıl Üyelerinin, 18 yaşını doldurmuş 26 yaşından gün almamış çocukları, ilgili asıl üyenin kulübe karşı doğmuş tüm yükümlülük ve borçlarının yerine getirilmesi ve o tarihte yürürlükte olan giriş ödentisinin ¼ kadarının ödenmesi ile derneğin asıl üyesi olurlar.
 
 
 
Onursal Üye
 
          
 
         Su sporları ve yelkenciliğin gelişmesinde seçkin hizmetler vermiş ve Kulübün gelişmesine katkıda bulunmuş olan kişilere Onursal Üye ünvanı verilir. Onursal Üyeliğe teklif en az iki üye tarafından yapılmalıdır. Onursal Üyeliğe alma ve çıkarma kararları Yönetim Kurulu’nun tam sayı ile toplandığı oturumlarda görüşülür. Onursal Üyelerin maddi yükümlülükleri, seçme ve seçilme hakları yoktur.
 
         Fahri Üye           
 
 
 
         Derneğin amaç ve hizmet konularına sevgi, ilgileri ve görevleri gereği kulübümüz çalışmalarına katkıda bulunanlar veya potansiyeli olanlar arasından, en az iki üyenin önerisi ile yönetim kurulu kararı ile fahri üye seçilebilir. Maddi yükümlülükleri, seçme ve seçilme hakları yoktur.
 
         Misafir Üye
 
         Kendi Ülkelerinde veya Ülkemizde herhangi bir Yelken Kulübü üyesi yerli veya yabancı kişilerle, üye olma vasıflarına haiz olduğu halde, görevi, gezisi veya  geçerli başka sebeplerden dolayı asıl üye olamayanlar, derneğe misafir üye olarak kayıt edilirler. Misafir üyelerden üyelik aidatından az olmamak üzere yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda bağış alınarak dernek olanaklarından faydalandırılır. Seçme ve seçilme hakları yoktur. Misafir üyelik 2 yıl süre ile sınırlıdır.
 
         Gezgin Üye
 
         Yelkenli tekne ile dünyayı dolaşan ve Türk yelkenciliğini tanıtan yelkenciler Yönetim kurulu kararı ile derneğe üye olarak kabul edilebilir.
 
         Bu özelliğe sahip mevcut üyelerden giriş keseneği alınmaz ve bu üyelerin yıllık aidat miktarı yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bu üyeler asıl üye statüsünde olup, seçme ve seçilme dahil derneğin her türlü olanaklarından faydalanırlar.
 
         Sporcu Üye
 
         Kulübümüzün federe olduğu federasyonlardan birinde lisanslı sporcu olan bir şahıs veya 18 yaşını doldurmuş kulübümüz sporcuları, spor yapmak maksadı ile giriş aidatı ve yıllık aidat ödemeksizin dernek olanaklarından faydalandırılırlar.
 
         Seçme ve seçilme hakları yoktur. Ancak AYISSK lisanslı sporcusu olarak en az 5 sene, Türkiye Yelken Federasyonu faaliyet programında yer alan müsabakaların en az yüzde ellisine katılmış, müracaat tarihinde de vizeli kulüp lisansı olan sporcular ile AYİSSK de lisanslı olduğu sınıfta Türkiye şampiyonluğu ünvanını kazanmış olan sporcular beş yıllık süre şartı aranmaksızın durumlarını tevsik etmek ve üyelik müracaat koşullarına uymak kaydı ile o tarihte yürürlükte olan giriş ödentisinin 1/2 kadarının tediyesi ve Yönetim Kurulu kararı ile Asıl Üye olabilirler. İki kez Türkiye şampiyonluğu kazanmış olan sporcularımız ise , beş yıllık süre şartı aranmaksızın durumlarını tevsik etmek ve üyelik müracaat koşullarına uymak kaydı ve yönetim kurulunun kararı ile giriş ödentisi alınmaksızın asıl üye olabilirler. Asıl üye kabul edilmelerini takiben 5 yıl süre içinde; başka Kulüp adına veya ferdi lisans ile müsabakalara katılanların asıl üyelik sıfatı sona erer.
 
 
 
         Üyelikten Çıkma
 
         Üyelik ölüm, yazılı olarak üyelikten ayrılma isteği veya çıkarılma ile son bulur.
 
 
 
         Madde 6- Her üye yazılı olarak bildirmek ve kulübe olan maddi yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
 
         Üyenin istifa dilekçesi derneğe ulaşınca üye ayrılmış olur. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 
 Üye o zamana kadar tahakkuk etmiş yıllık aidatını ve ödentilerini vermek zorundadır.
 
         Üyelikten istifa eden üyeler, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler.
 
Asıl üyenin ölümü halinde üyeliği son bulur.
 
Asıl üyenin ölümü halinde asıl üyenin eşi veya yönetim kurulunun uygun göreceği çocuklarından bir kişi asıl üye yapılabilir. Yeni üyeden katılım payı alınmaz ve iki kişinin onaylanma şartı aranmaz. Ancak yeni üye Asıl üyenin bütün birikmiş borçlarını ödediği takdirde giriş ücreti ve yükümlülüğünden muaf olarak ölen Asıl üyenin sicilini aynen alır. 
 
                                                   
 
         Üyelikten Çıkarılma
 
         Madde 7-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.
 
         1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 
         2- Giriş ödentisi ile yıllık aidat ve cezalarını kendilerine yazılı olarak bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde dernek veznesine veya dernekçe gösterilen bankalarda ki özel hesaplara ödemeyen üye hakkında Yönetim Kurulu çıkarılma  kararı alabilir ve üyelikten ayrılmış sayılacakları kendilerine taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirim adresi üyenin derneğe beyan ettiği son adrestir.
 
Yönetim kurulu tarafından verilen çıkarma kararı aynen uygulanır .Çıkarılan üye kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden itibaren 15  (on beş ) gün içinde Yönetim Kurulu aracılığıyla genel kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk genel kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. Genel kurula 1 ay kala üyelikten çıkarma kararı verilmez. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Üyenin itiraz etmemesi veya itirazın genel kurulda reddedilmesi halinde dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Üyelikten çıkarılan kişi üye olduğu döneme ilişkin ödentilerini ödemekle yükümlüdür. Aksi durumda yasal yollara başvurulur. Çıkarılan üyenin genel kurul tarihinden başlamak üzere 1 (bir) ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.
 
         3-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 
4-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde disiplin kurulu raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
 
         Dernek üyeliğinden çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemezler. Disiplin Suçu nedeni ile üyelikten çıkartılanlar Derneğe tekrar üye olamazlar.
 
         BÖLÜM  3
 
YÖNETİM HÜKÜMLERİ
 
         Dernek  Organları
 
         Madde 8-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.
 
         1-Genel kurul,
 
         2-Yönetim kurulu,
 
         3-Denetim kurulu,
 
         4-Komodorluk,
 
          5-Onur Kurulu,
 
          6-Disiplin Kurulu,
 
 
 
         Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü
 
Madde 9-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğin seçme ve seçilme hakkı olan kayıtlı üyelerinden oluşur.
 
         Genel kurul
 
1- Olağan Genel Kurul,  2(iki) yılda bir, Ocak ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
 
         2- Olağan Üstü Genel Kurul, Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde (Örnek; Mali genel kurul vb.) veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
 
        
 
         Üyelerin Genel Kurul toplantılarına çağrılması; toplantı tarihinden 15(on beş) gün öncesinden Yönetim Kurulunca karar alınıp deftere işlenmesi ve toplantı yeri ve zamanının belgeli olarak duyurulması ile olur.
 
Üyelerin posta, elektronik posta  ve telefon numaraları ayrı, ayrı tebligat adresleridir.
 
Yönetim kurulu, oluşan şartlara göre genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
Genel Kurula, mali yükümlülüklerini yerine getirmiş, seçme ve seçilme hakkına sahip üyeler, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış isim listelerinde isimlerinin karşılarında bırakılmış alanı imzalayarak katılabilirler.
 
Toplantı yeter sayısı varsa; Yönetim Kurulu başkanı veya görevli bir yönetim kurulu üyesi  toplantıyı açar ve Genel Kurul Divanını oluşturur.
 
Toplantı Yeter Sayısı yoksa; Durum tespit edilir. Toplantıya Çağrı Pusulasında belirtildiği gibi ( 7 Günden az, 60 günden fazla olmamak kaydı ile) ileri bir tarih,saat ve yer’de, çoğunluk aranmaksızın  aynı gündemle tekrar toplanılır.
 
Divan Heyeti, Başkan ve İki Üye’den oluşur. Önerilen üyeler arasından Genel Kurul tarafından ‘açık oyla’ ve ‘salt çoğunlukla’ seçilir.
 
Genel Kurul toplantılarının yönetimi Divan Heyeti Başkanına aittir.
 
Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
 
Madde 10-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, seçimle görev alan dernek kurullarının seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.
 
Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş zarf ve oy pusulalarının “oy kullanma hakkına sahip üye” tarafından, gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Her üyenin bir oy hakkı vardır ve bizzat kullanmalıdır.
 
Açık oylamada Genel Kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
 
Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 
 
 
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
 
Madde 11-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   
 
         1-Dernek organlarının seçilmesi,
 
         2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 
         3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 
         4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 
         5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 
         6-Yönetim kurulunca hazırlanmış dernek çalışmaları ile ilgili yönetmeliklerin, aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 
         7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 
         8-Derneğin federasyonlara katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 
         9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 
         10-Derneğin vakıf kurması,
 
         11-Derneğin fesih edilmesi,
 
         12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
 
13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 
Genel kurul derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
 
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma (Yönetim Kurulu tarafından verilen üyelikten çıkarılma kararına karşı itiraz olması halinde) hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
 
         Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri
 
         Madde 12-Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca 2 yıllık dönem için seçilir.
 
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, as başkan, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.
 
Başkan ve As Başkan  seçilecek üyelerin, kulübe kabul tarihleri  üzerinden  3 yıl geçmiş olması esası aranır.
 
         Yönetim kurulu, Başkan, As Başkan veya sekreter tarafından tüm üyelere haber verilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının çoğunluğunun hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu en az, ayda bir defa toplanır.
 
         Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 
         Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
 
         Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
 
         1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 
         2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 
         3-Derneğin çalışmaları ile ilgili iç tüzük-tebliğ hazırlamak,
 
         4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 
         5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 
         6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 
         7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
 
         8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 
         9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 
         10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 
11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,
 
         Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
 
         Madde 13-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca 2 yıllık dönem için seçilir.
 
         Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 
         Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
 
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 
Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
 
Komodor ve Viskomodorun Seçimi, Görev ve Yetkileri
 
Madde 14-Komodor, Genel Kurul tarafından Fiilen yelken sporlarından birini yapmış, deniz mevzuatı, yarış sistem ve kurallarına vakıf, denizcilik bilgisi yeterli, en az 3 (üç) yıllık üyeler arasından  2 yıllık dönem için seçilir.
 
Komodor, kulübün bağlı olduğu Spor Federasyonu, Gençlik ve Spor il müdürlüğü ve diğer kulüpler ile yazışmalarını yapar; kulüp sporcularının tespiti, yarışmalara hazırlanması ve katılımlarının sağlanması; yarış organizasyonları, spor malzemelerinin tespiti, temini ve kullanılması  gibi faaliyetleri yürütür.
 
Komodor yönetim kurulu toplantılarına çağrı üzerine oy kullanmaksızın katılır ve bu konularda bilgi verir. Komodorlukça yönetim kuruluna iletilen teklif ve öneriler, ilk toplantıda öncelikle görüşmeye alınır ve karara bağlanır.
 
Viskomodor, komodor’un yardımcısı olup, komodor tarafından seçilir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur, komodor adayı olarak yetiştirilir. Viskomodorun görevi komodorun görev süresinin bitimi veya Komodor’un Yönetim Kuruluna Viskomodorun görevden affı konusunda yazılı müracaatı ve Yönetim Kurulunun onayı üzerine sona erer.
 
Komodorun herhangi bir nedenle göreve devam edememesi veya istifası halinde Yönetim Kurulu; kendi içinden veya yedeklerinden birisini açık oyla seçer ve seçilen kişi Komodorun kalan görev süresini ilk Genel Kurula kadar tamamlar.
 
         Onur Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
 
         Madde 15-Onur Kurulu; Kurucu üyeler, Dönem Başkanı, iki yıllık dönemini fiilen tamamlamış olan Geçmiş dönem Başkanları ve Komodorlarından oluşur. Bu kişilerin Kulüp Üyelikleri devam ettikçe, onur kurulu üyelikleri de devam eder. Dönem Başkanının daveti ile en az yılda bir defa toplanır.
 
 
 
          Onur Kurulunun Görev ve Yetkileri
 
Onur kurulu, seçilmiş yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur ve disiplin kuruluna gerektiği zaman danışmanlık yapar.
 
 
 
         Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
 
         Madde 16-Disiplin kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak en az 3 (üç) yıllık üyeler arasından  genel kurulca 2 yıllık dönem için seçilir.
 
         Disiplin kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
 
         Disiplin  Kurulunun Görev ve Yetkileri
 
Disiplin kurulu; Cezalandırılmaları veya Kulüp üyeliğinden çıkarılmaları istemi ile Yönetim Kurulu tarafından kendilerine isimleri bildirilmiş üyelerin, cezalandırılma veya çıkarılma gerekçelerini inceleyerek bu üyeler için, ihtar, kınama veya kulüpten ihraç  cezalarından birinin uygulanması için yönetim kuruluna görüş bildirir.
 
     BÖLÜM  4
 
MALİ HÜKÜMLER
 
Derneğin Gelir Kaynakları
 
         Madde 17-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
 
         1-Üye Aidatı: Üyelerden alınacak olan üyelik giriş ödentisi ve yıllık üyelik aidatlarının miktarları genel kurulda belirlenir. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Yıllık üyelik aidatlarının tamamı her yıl Nisan ayı sonuna kadar  ödenir.
 
         2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 
3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 
4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 
5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 
6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 
7-Diğer gelirler.       
 
         Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *
 
  Madde 18-Defter tutma esasları;
 
Dernekte, Bilanço esasına göre defter tutulmaktadır.
 
Üst üste iki hesap döneminde, İşletme hesabı üst limitleri altında gelir elde edilirse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
 
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
 
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
 
Kayıt Usulü
 
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
 
Tutulacak Defterler
 
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
 
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 
Defterlerin Tasdiki
 
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ve form veya sürekli form yapraklı defterlerin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.  
 
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.
 
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
 
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
 
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir.
 
 
 
         Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*
 
Madde 19-Gelir ve gider belgeleri;
 
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
 
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
 
Alındı Belgeleri
 
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
 
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 
Yetki Belgesi
 
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
 
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
 
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
 
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
 
 
 
Beyanname Verilmesi*
 
Madde 20-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.
 
         BÖLÜM   5
 
DİĞER HÜKÜMLER
 
Bildirim Yükümlülüğü   *
 
Madde 21-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
 
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
 
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
 
         Genel kurul sonuç bildirimine;
 
1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
 
2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.
 
Eklenir.
 
Taşınmazların Bildirilmesi
 
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.
 
Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi
 
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
 
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
 
Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
 
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
 
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
 
Değişikliklerin Bildirilmesi
 
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
 
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
 
Derneğin İç Denetimi
 
  Madde 22-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
 
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 
Derneğin Borçlanma Usulleri    
 
Madde 23-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 
         Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
 
         Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
 
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 
         Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 
         Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli
 
         Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
 
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
 
Tasfiye İşlemleri
 
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “TASFİYE HALİNDE ADANA YELKEN İHTİSAS VE SU SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.
 
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
 
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
 
içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
 
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
 
         Hüküm Eksikliği
 
         Madde 26- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
 
         Düzeltme Yetkisi
 
         Madde 27- Dernek Tüzüğünde yapılan değişikliklerden sonra; tüzüğün yasalara, ilgili yönetmelikler ve mevzuata uygunluğunun denetimi ve gerekirse maddi hataların düzeltilerek yayıma hazır duruma getirilmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir.
 
         Madde 28- Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü Derneği’nin 29.1.2009 tarihli Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilen işbu tüzük maddeleri yasal gereklerin yerine getirildiği tarihte yürürlüğe girer.
 
         Madde 29- İşbu tüzük 29 (Yirmi dokuz) maddeden ibarettir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUSTAFA TUYAN                    MUHTEŞEM ÇALIK                    VOLKAN İZOL                         KADİR EKREN                     
 
       BAŞKAN                                   AS BAŞKAN                       SEKRETER ÜYE                       SAYMAN ÜYE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         VEDAT ERDEMOĞLU                         AHMET NURİ SABUNCU                       FERİDUN KAVİ                               
 
                    ÜYE                                                           ÜYE                                                   ÜYE